Lid worden is eenvoudig en alle leden hebben inspraak in de gemeenschappelijke opleiding. De ziektespecifieke opleiding wordt samen met de patiëntenvereniging uitgewerkt.

Waarom lid worden ?

Lid worden shema

Omdat patiëntenverenigingen in België – in tegenstelling tot vele andere Europese landen – geen overheidssubsidies krijgen, geraken ze moeilijk van de grond. Om leden te kunnen werven, heb je immers diensten nodig. Waarom zou een patiënt anders lid worden van een vereniging als er geen voldoende zekerheid is op ondersteuning en kennis. Maar om diensten te kunnen aanbieden heb je deskundige mensen nodig. Die kan je niet aanwerven omdat je geen inkomsten hebt. En inkomsten kan je pas genereren door activiteiten op te zetten of door sponsors te gaan zoeken. Om activiteiten op te zetten heb je ook medewerkers nodig en sponsors zullen enkel geld geven als de organisatie voldoende representatief is voor de hele patiëntengemeenschap en voldoende krachtig is om ook resultaten te boeken.

Het Patient Expert Center staat patiëntenverenigingen bij door de opleiding van kandidaat-Patient Experts op zich te nemen en te helpen om een dienstenpakket uit te werken voor de verschillende partners van de organisatie. Zo kunnen ook kleine verenigingen een beroep doen op deskundige vrijwilligers, hun dienstenaanbod uitbreiden, het aantal leden vergroten en hopelijk ook hierdoor de representativiteit verkrijgen om fondsen te werven.

Bij de stakeholders is de vraag om goede Patient Experts ook groot. De meeste organisaties voelen wel aan dat de inzichten van de patiënt hen zou kunnen helpen, maar niet alle ervaringen zijn even succesvol geweest. Zeker in de gezondheidszorg is een basiskennis vereist, net zoals een zekere mondigheid, emotionele intelligentie, analytisch en synthetisch denken. De Patient Experts krijgen deze basiskennis en worden ook getest op hun sociale vaardigheden.

Hoe lid worden ?

Om actief lid te worden moet de verenigingen formeel een patiëntenvereniging zijn (de meerderheid van de algemene vergadering en bestuur moeten patiënten zijn of rechtstreekse familieleden), een vereniging zonder winstoogmerk zijn, met een algemene vergadering, neergelegde statuten, een financieel jaarverslag en bereid zijn aan onze lidmaatschapsvoorwaarden te voldoen.  
 • De voorwaarden tot lidmaatschap zijn:
  • 200€ lidgeld per jaar betalen
  • Het integriteitsdocument ondertekenen
  • Onder de leden kandidaten selecteren om aan de opleiding deel te nemen (minimum tien deelnemers per jaar)
  • Actief meewerken met het opstellen van het ziektespecifieke lessenpakket
  • Actief deelnemen aan een of meer van onze overlegorganen
  • Lidmaatschap wordt finaal goedgekeurd door het Bestuursorgaan
 • Het proces is eenvoudig:
  • Stuur ons een mail met jullie motivatie om lid te worden, samen met een kopie van de statuten.